HAKKIMIZDA

TARAR Tohumculuk; Tarar Un ve Gıda San ve Tic. Ltd. Şti unvanı ile 1994 yılında kurulmuştur. Tarar Tohumculuk, hububat, baklagil, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının araştırılması, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması konularında faaliyet göstermektedir. Tarar Tohumculuk Tekirdağ Hayrabolu'da 95.000 m2 alan üzerinde kurulu tohumluk işleme tesisinde yıllık 15.000 tonu aşan tohumluk üretim ve işleme kapasitesiyle lider bir tohumculuk kuruluşudur. Yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli araştırma enstitüleri ile ortak çalışmalar yapmakta ve onların ülkesel temsilciliklerini yürütmektedir.

Kuruluşun amacı; kaliteden taviz vermeden yüksek verimli tohum üretmek, ürün yelpazesini devamlı genişletmek , ülkemiz tarımına tescilleri kendisine ait yeni çeşitler kazandırmak , yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tohumculuk sektöründe öncü bir kuruluş olarak çiftçilerimizin öncelikle tercih ettiği bir marka olmaktır.

Önceliğimiz; sürekli kendini yenileyen, genç ve dinamik bakış açımız ile tohumculuk sektöründe aranılan, çiftçilerimizin güvendiği ve tercih ettiği marka olmaktır. Temel çalışma prensibimiz; sürekli en iyisine ulaşmak, yenilikçi ve güvenilir olmaktır. Gücümüz, dayanışma ve takım ruhudur. 

Vizyon
• Birim alandan daha fazla verim almak için araştırmalar yapmak.
• Tarımsal sanayimizin istediği kalitede çeşitlerin geliştirilmesi
• Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyetler ile öncü konumda olmak
• Tohumluk sektöründe :
- Tahıllar - Baklagiller - Yem Bitkileri - Yağlık Bitkiler Alanlarında ıslah edilmiş çeşitler genişleterek ülkemiz çiftçisine kazandırmak

Misyon
• Ülkemiz tohumluk sektöründe yurdumuzun bölgelerine uygun adaptasyonu ve verimi yüksek kaliteli tohumlar üreterek çiftçimizin kullanımına sunuyoruz.
• Modern işleme tesislerinde en son teknolojiyi kullanarak homojen ve tür karışıklığı olmayan tohumlar elde ederek çiftçimizin verim artışına katkıda bulunuyoruz.
• TIR filomuz ile Türkiye'nin her yerine zamanında sevk ediyoruz.

Değerlerimiz
• Güvenilirlik
• Dürüstlük
• Hoşgörülü olmak
• Sürekli gelişmekABOUT US

TARAR seed; was established in 1994 with official title “Tarar Un ve Gıda San ve Tic Ltd. Şti.” Tarar seed is one of the leader company which produces cereal seeds and are engaged in marketing at the national and international level. The firm also examines cereals, legumes, industrial plants and seeds of forage plants. "Tarar Seed" has a production capacity of 15,000 tons per year. Production facilities are located on an area of 95,000 m2 in the city of Hayrabolu-Tekirdag Turkey. Tarar seed Collaborates with various research institutes at home and abroad and carry out their national representative.

Purposes of Tarar seed; being a brand preferred by our farmers as a pioneer in the seed sector in domestic and foreign markets, producing high- yielding seeds without compromising quality, continuously expand the product range, bringing new varieties that are registered his own name to our country's agriculture.

Our priority is to be a brand that our farmers trust and prefer.
Our main principles are solidarity, team spirit, reliable and innovative.

Vision
• Carry out research to get more yields on the same unit. 
• Development of varieties in the quality desired by the agricultural industry
• Acting a pioneer role with activities in national and international level
• Breeding new varieties of grain, legumes ,fodder plants, oilseeds


Mision
• Developing quality varieties which have high yield and proper adaptation to all regions of our country and serve for the interests of our farmers
• Using the latest technologies in our modern enterprises, we obtain homogeneous and unspoilt varieties that increase the yield of our farmers.
• Timely dispatch with our truck fleet


Values
• Reliability
• Honesty
• Being tolerant
• innovationо нас

Наша компания была основана в 1994 году под официальным названием «Tarar Un ve Gıda San ve Tic Ltd. Şti». 
«Семена Tarar» является одной из ведущих компаний, производящих зерновые семена и занимающихся маркетингом на национальном и международном уровне. Фирма также исследует зерновые, бобовые, промышленные растения и семена кормовых растений. «Семена Tarar» имеет производственную мощность 15.000 тонн в год. Производственные мощности расположены на площади 95.000 м2 в городе Хайраболу-Текирдаг Турция. «Семена Tarar» сотрудничает с различными научно-исследовательскими институтами в стране и за рубежом и является их национальным представителем.

Цели «Семена Tarar»: стать брендом, предпочитаемым нашими фермерами как пионер в секторе семян на внутреннем и внешнем рынках; производить высокоурожайные семена без ущерба для качества; постоянно расширять ассортимент продукции, создавая  новые сорта, которые будут зарегистрированы под собственным именем в сельском хозяйстве нашей страны.

Наш приоритет - Быть брендом, которому наши фермеры доверяют и предпочитают. Наши основные принципы - Солидарность, командный дух, надежность и инновация.

Видение
• Проведение исследований, чтобы получить больше урожая на ту же единицу.
• Развитие сортов в качестве, желаемом сельскохозяйственной промышленностью.
• Выполнять роль первопроходца в данном виде деятельности на национальном и международном уровнях.
• Разведение новых сортов зерна, бобовых, кормовых растений, масличных культур

Миссия
• Разработка высококачественных сортов, которые обладают высокой урожайностью и надлежащей адаптацией ко всем регионам нашей страны и служат интересам наших фермеров.
• Используя новейшие технологии на наших современных предприятиях, мы получаем однородные и нетронутые сорта, способствующие повышению урожайности наших фермеров.
• Своевременная отправка нашим транспортом

ценности
• Надежность
• Честность
• Терпимость
• Инновация